dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

--

Zawiadomienie o regatach

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

w dniach 24 – 26.05.2019 r.

Regaty zaliczane do  Pucharu Bałtyku Południowego 

MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 24-26 maja 2019 roku.

Start do pierwszego wyścigu odbędzie się 25 maja o godzinie 11:00 w pobliżu molo w Brzeźnie w Gdańsku.
 
ORGANIZATOR:
Organizatorem regat jest: Pomorski Związek Żeglarski Aleja Jana Pawła II nr 11, 81-345 Gdynia,
mail: info@zeglarskipuchartrojmiasta.plstrona regat: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
 
1. PRZEPISY
1.1. W regatach obowiązywad będą przepisy zdefiniowane w aktualnie obowiązujących
Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS.
1.2. Zasady organizacji regat żeglarskich Polskiego Związku Żeglarskiego.
1.3. Regaty objęte Licencją Polskiego Związku Żeglarskiego na organizację regat.
1.4. Będą stosowane przepisy:
(a) Międzynarodowego Systemu Wyrównawczego ORC
(b) Formuły Wyrównawczej KWR
(c) Przepisy Offshore Special Regulations 2018-2019 (OSR) – Apendix B
(d) Niniejszego Zawiadomienia o Regatach
(e) Instrukcji Żeglugi
1.5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
1.3. Regaty są objęte klasyfikacją Pucharu Bałtyku Południowego 2019 (PBP)
 
2. REKLAMOWANIE
2.1. Wymagane będzie żeby jacht i jego załoga spełniały wymagania regulacji 20 World
Sailing – Kodeksu reklamowania.
 
3. UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA
3.1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie niniejszych
regat w porze dziennej.
3.2. Regaty zostaną rozegrane w grupach: ORC, KWR, OPEN do 9 M., OPEN 9-11 M., OPEN
powyżej 11 M, WIELOKADŁUBOWCE Powyżej 6 M.
3.3. Zgłoszenie do regat należy dokonad, za pośrednictwem
strony www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl w terminie od 18 kwietnia 2019 do godz.
20:00 - 24 maja 2019 r., po tym terminie zgłoszenie nie będzie możliwe.
3.4. Rejestracja do regat i wydawanie pakietów startowych dla załóg odbywad się będzie w
Biurze Regat usytuowanym w Marinie Gdańsk przy ulicy Szafarnia
3.5. Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:
- dowód wpłaty wpisowego do regat;
- ubezpieczenie jachtu OC ważne na okres regat – na kwotę minimum 1 500 000
euro.
- aktualny certyfikat lub świadectwo pomiarowe jachtu, dla grupy OPEN
jakikolwiek dokument potwierdzający długośd jachtu
 
4. KLASYFIKACJA I WYNIKI
4.1. Podstawą klasyfikacji wyników regat w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego
będzie formuła pomiarowa ORC i KWR. Jachty bez świadectw pomiarowych startują w
kategorii otwartej, grupa OPEN, których podstawą klasyfikacji jest miejsce zajęte na
mecie w tej grupie.
4.2 Kategorie podziału na grupy współczynników wyrównawczych i grupy OPEN:
ORC - podział na grupy wg. CDL nastąpi po rejestracji jachtów i zostanie ogłoszony
Komunikatem Organizatora CDL będzie wynikał z proporcjalnego podziału na
grupy.
KWR – bez podziału na grupy
Grupa OPEN w zależności od długości:
• Jachty do 9 metrów;
• Jachty powyżej 9 do11 metrów;
• Jachty powyżej 11 metrów;
• Wielokadłubowce powyżej 6 metrów.
4.5 Klasyfikacja w danej grupie będzie prowadzona jeśli zgłosi się co najmniej pięć jednostek przynależnych do tej grupy. Organizator może zdecydować się na stworzenie dodatkowych grup klasyfikacji. Ostateczna lista grup podana zostanie na odprawie sterników w dniu 24 maja, po zakooczeniu rejestracji do regat.
4.6 Wyniki klasyfikacji ORC będą liczone metodą Performance Curve Scoring (PCS).
4.7 Jachty posiadające świadectwa pomiarowe dla ORC i KWR będą klasyfikowane tylko w
jednej, wybranej przy zgłoszeniu formule pomiarowej.
 
5. WPISOWE DO REGAT
5.1 Wymagane są następujące opłaty wpisowego (wraz z dokonaniem zgłoszenia na
stronie):
Wpłacone do dnia 17 maja do godziny 24.00 wpisowe wynosi 240 złotych od
jachtu z liczbą do 4 osób w załodze i 60 złotych od każdego załoganta powyżej 4
osób.
Od 17 maja do 25 maja wpisowe wzrośnie o 50%, czyli wyniesie 360 złotych od
jachtu z liczbą do 4 osób w załodze i 90 złotych od każdego załoganta powyżej 4
osób.
Wpłatę wpisowego do regat można dokonad za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na konto bankowe:
Alior Bank: 92 2490 0005 0000 4530 6292 7467
Adresat przelewu: VMG Orkisz Sp. Zoo
W tytule przelewu należy podad nazwę zgłoszonego jachtu.
Dzieci do 10 roku życia mogą uczestniczyd w regatach nieodpłatnie, muszą
jednak zostać uwzględnione w liczbie uczestników.
Faktury będą wystawiane każdej zgłaszającej się załodze za wpłacone
wpisowe, która zaznaczyła odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.
 
6. PROGRAM REGAT
24.05.2018 r. (piątek):
11:00 – otwarcie Mariny Gdańsk dla uczestników regat;
11.00 – 20.00 – Sternicy jachtów zgłaszają jachty do inspekcji wyposażenia określonego
przepisami regatowymi i klasowymi oraz pomiarów kontrolnych
sprzętu.
11:00 – 19:00 – rejestracja w Biurze Regat w Marinie Gdańsk
20:00 – odprawa sterników i otwarcie regat
25.05.2018 r. (sobota):
11:00 – start do pierwszego wyścigu krótkiego o Puchar Portu Gdańsk – okolice molo w
Brzeźnie
0k. 13.00 – start do drugiego wyścigu dnia – Sopot – Gdynia.
Ok 17:30 – Spłynięcie do Mariny Gdynia
18:30 – Sailors Party – Gdynia – Jedz Pij Taocz - Browar Amber zaprasza
26.05.2018 r. (niedziela):
10:00 – start do pierwszego wyścigu;
14:00 – spłynięcie do Mariny Sopot;
14:00 – 15:00 ceremonia wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie regat.
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.
 
7. POMIARY
7.1 Każdy jacht musi udokumentowad ważnośd posiadanego świadectwa pomiarowego.
7.2 Każdy jacht w terminie od złożenia ostatecznego zgłoszenia do regat, do zakooczenia
ostatniego wyścigu regat, może zostad poddany inspekcji OSR z zakresu posiadanego
wyposażenia warunkującego bezpieczeostwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego z
danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym właściwym dla grupy w której jest
klasyfikowany.
7.3 Każdy jacht musi stacjonowad w porcie regat gdzie może zostad poddany inspekcji
kontrolnej przez mierniczego regat.
 
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Przekazana zostanie zawodnikom w ramach pakietów startowych przy dokonaniu rejestracji do regat oraz będzie wywieszona na tablicy ogłoszeo w biurze regat w każdej z marin.
 
9. TRASY REGAT
9.1. Wyścigi rozgrywane będą na wodach Zatoki Gdańskiej.
9.2. Dokładny opis tras będzie załącznikami do Instrukcji Żeglugi.
 
10. PUNKTACJA
10.1. Obowiązuje system punktacji małych punktów.
10.2 Jeden wyścig musi byd rozegrany w każdej z grup, aby regaty zostały uznane za
przeprowadzone.
10.3. Grupa będzie klasyfikowana, gdy zgłosi się w niej minimum pięd jednostek.
10.4. W klasyfikacji OPEN zakładamy możliwośd łączenia grup w przypadku mniejszej
niż pięd jachtów w grupie.
 
11. ŁODZIE POMOCNICZE
Wszystkie łodzie obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji podczas procedury rejestracyjnej.
 
12. MEJSCA POSTOJU
12.1. Marina Gdańsk 24-25.05.2019 r.
12.2. Marina Gdynia - 25-26.05.2019 r.
12.3. Marina Sopot - 26.05.2019 r.
 
13. OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY
Jachty kilowe nie mogą byd wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.
 
14. KOMUNIKACJA RADIOWA
14.1. Wszystkie jachty muszą posiadad sprawną i uruchomioną radiostację VHF.
14.2. Zabronione jest nadawanie przez radio oraz otrzymywanie komunikatów radiowych
niedostępnych dla wszystkich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa.
Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.
 
15. NAGRODY
Regaty rozegrane zostaną w klasach:
KWR.
ORC. Gupa A
ORC. Gupa B
Open kategorie jachtów:
o do 9 metrów,
o od 9 do 11 metrów,
o powyżej 11 metrów.
Wielokadłubowce
Załogi, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych klasach otrzymają medale. Łącznie przyznanych zostanie dwadzieścia jeden nagród w siedmiu klasach. Przewidziane jest również przyznanie nagrody specjalnej – żeglarskiego pucharu trójmiasta dla załogi, która wygra najwięcej wyścigów w klasie ORC
 
16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierd wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami
 
17. UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący lub sternik musi byd ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 1,5 mln Euro na okres regat.
 
18. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas regat w formie zdjęd i filmów oraz ich publikację
i inne reprodukcje we wszystkich materiałach dotyczących regat realizowanych przez Organizatora, Miasta Gospodarzy, sponsorów i partnerów regat.
 
19. DODATKOWE INFORMACJE
• Istnieje możliwośd dodatkowych usług, jak dźwig, holowanie jednostek i inne
• Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
info@zeglarskipuchartrojmiasta.pl, (+48) 501 094 461 – Kasper Orkisz
andrzej.mielicki@pozz.org.pl
 

Organizator
Gospodarze
Na wodę zaprasza
Partner główny
Patron honorowy
Partner motoryzacyjny
Partnerzy
Współpraca
Patroni medialni